Delovna področja

Odvetniška pisarna Pipan nudi strokovne odvetniške storitve in učinkovite pravne rešitve s področja gospodarskega, delovnega, civilnega, odškodninskega, izvršilnega, upravnega in ustavnega prava ter drugih raznovrstnih pravnih področij, gospodarskim družbam in fizičnim osebam ter osebam javnega prava iz Slovenije in tujine.

 • priprava in svetovanje pri sklepanju vseh tipov gospodarskih pogodb
 • ustanavljanje gospodarskih družb in podružnic
 • statusne spremembe družb
 • svetovanje v zvezi s prevzemi in združitvami
 • priprava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem drugih pravnih oseb
 • pravno svetovanje v zvezi s poslovanjem gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • zastopanje strank na skupščinah pravnih oseb in vodenje skupščin
 • priprava vseh vrst pogodb: prodajna pogodba, darilna pogodba, posojilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti, menjalna pogodba, zakupna in najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, shranjevalna pogodba, pogodba o naročilu, pogodba o ustanovitvi hipoteke in druge pogodbe
 • priprava aneksov k pogodbam
 • pregled vseh vrst pogodb in priprava predlogov za popravke pogodb
 • zastopanje v delovnopravnih sporih pred sodiščem
 • priprava celotne delovnopravne dokumentacije pri delodajalcih
 • priprava in pregled pogodb o zaposlitvi, vključno z individualnimi pogodbami poslovodnih oseb
 • svetovanje v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ostalih kršitev delovnopravnih razmerij, ter priprava pravno veljavne dokumentacije v zvezi s tem
 • zastopanje delavca pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred delodajalcem ali sodiščem
 • svetovanje v postopkih za pridobitev pravic iz socialnih zavarovanj (pokojnine – starostne, invalidske, družinske in druge, družinski prejemki in druge pravice iz socialnih zavarovanj)
 • zastopanje v postopkih za pridobitev pravic iz socialnih zavarovanj pred upravnimi organi in sodišči
 • sestava predlogov za začetek postopka zaradi insolventnosti (stečaj, osebni stečaj, prisilna poravnava)
 • priglasitev upniških terjatev in drugih pravic (ločitveni in izločitveni zahtevki) v insolventnih postopkih
 • priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • zastopanje v insolventnih postopkih
 • sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze
 • zastopanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze
 • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva
 • zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
 • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti
 • sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje
 • sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema
 • zastopanje v lastninskih sporih in sporih v zvezi s stvarnimi pravicami (spori zaradi motenja posesti, spori v zvezi s služnostmi, mejni spori, sosedski spori, ustanovitev nujne poti)
 • svetovanje in zastopanje v postopkih razdružitve solastnine
 • sestava zemljiškoknjižnih predlogov
 • zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih
 • priprava dokumentacije in zastopanje v postopkih vzpostavitve etažne lastnine
 • uveljavljanje odškodnin za premoženjsko in nepremoženjsko škodo
 • vlaganje odškodninskih zahtevkov
 • zastopanje pred zavarovalnicami in v sodnih postopkih
 • vlaganje predlogov za izvršbe in drugih pravnih sredstev v izvršilnih postopkih
 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženjskem stanju (o transakcijskih računih, o zaposlitvi, o lastništvu motornih vozil, o nepremičninah, o vrednostnih papirjih,…)
 • zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnih postopkih in postopkih za zavarovanje terjatev upnikov (predhodne in začasne odredbe)
 • zastopanje v zapuščinskem postopku
 • priprava dednih dogovorov, oporok, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in izročilnih pogodb
 • uveljavljanje dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino
 • svetovanje v vseh ostalih dednopravnih zadevah
 • svetovanje in zastopanje pred upravnimi organi v upravnih postopkih
 • vlaganje pravnih sredstev zoper upravne odločbe
 • zastopanje pred Upravnim sodiščem v upravnih sporih
 • vlaganje kazenskih ovadb s področja gospodarskega kriminala
 • vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancev
 • zastopanje oškodovancev v predkazenskem in kazenskem postopku
 • zastopanje v postopkih o prekršku in vlaganje pravnih sredstev
 • zastopanje zavezancev v davčnih postopkih
 • vlaganje pravnih sredstev zoper davčne odločbe
 • vlaganje pritožb zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku in ostalih pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah